Lấy giáo dục hoằng dương Phật pháp. Lấy giảng giải bồi dưỡng nhân tài. Lấy từ bi lợi ích xã hội. Lấy chân thành phát triển giao lưu. Lấy chuyên tu cầu sanh Tịnh Độ.

Trang chủ »Bài giảng Video

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 23 (688 lượt xem)

Loading the player...

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 23


Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40 [ Đã xem: 558] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 40
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39 [ Đã xem: 587] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 39
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38 [ Đã xem: 710] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 38
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37 [ Đã xem: 592] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 37
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36 [ Đã xem: 612] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 36
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35 [ Đã xem: 637] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 35
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34 [ Đã xem: 679] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 34
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33 [ Đã xem: 628] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 33
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32 [ Đã xem: 743] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 32
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31 [ Đã xem: 663] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 31
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30 [ Đã xem: 699] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 30
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29 [ Đã xem: 716] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 29
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28 [ Đã xem: 639] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 28
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27 [ Đã xem: 722] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 27
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26 [ Đã xem: 834] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 26
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25 [ Đã xem: 654] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 25
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24 [ Đã xem: 651] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 24
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22 [ Đã xem: 720] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 22
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 21 [ Đã xem: 664] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 21 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 21
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20 [ Đã xem: 690] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 20
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19 [ Đã xem: 819] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 19
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18 [ Đã xem: 815] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 18
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17 [ Đã xem: 767] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 17
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16 [ Đã xem: 750] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 16
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15 [ Đã xem: 728] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 15
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14 [ Đã xem: 666] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 14
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13 [ Đã xem: 638] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 13
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12 [ Đã xem: 658] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 12
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11 [ Đã xem: 694] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 11
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10 [ Đã xem: 718] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 10
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9 [ Đã xem: 686] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 9
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8 [ Đã xem: 676] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 8
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7 [ Đã xem: 696] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 7
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6 [ Đã xem: 665] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 6
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5 [ Đã xem: 758] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 5
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4 [ Đã xem: 903] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 4
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3 [ Đã xem: 859] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 3
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2 [ Đã xem: 959] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 2
Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1 [ Đã xem: 1729] Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Người Tốt Chân Thật Đúng Như Pháp - Tập 1

Các chủ đề khác
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện (20 video) (3548 lượt xem)
Làm Thế Nào Để Cầu Con, Sanh Con và Dạy Con (2 video) (3224 lượt xem)
Sống (6 video) (4746 lượt xem)
Thiên Hạ Phụ Tử (7 video) (10467 lượt xem)
Trì Giới Niệm Phật - Pháp Sư Định Hoằng (3 video) (8561 lượt xem)
Quần Thư Trị Yếu 360 - Thầy Thái Lễ Húc giảng (82 video) (51652 lượt xem)
Video Khác (22 video) (21248 lượt xem)
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (4 video) (11904 lượt xem)
Giáo Dục - Đạo Đức (3 video) (6832 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 5 Tập) (7 video) (8244 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 4 Tập) (28 video) (30748 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 3 tập) (10 video) (15900 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 2 Tập) (51 video) (48087 lượt xem)
Hòa Thượng Tịnh Không giảng (Bộ 1 Tập) (49 video) (74094 lượt xem)
Video Vãng Sanh Của Cô Lưu Tố Thanh (2 video) (5270 lượt xem)
Lễ Kính Chư Phật - PS Vương Thục Phương (5 video) (44458 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh giải-PS Định Hoằng (4 video) (8597 lượt xem)
Phim Hoạt Hình Giáo dục về đức hạnh (40 video) (31149 lượt xem)
Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật (493 video) (290926 lượt xem)
Mẹ Hiền Con Hiếu (7 video) (12453 lượt xem)
Nhận Thức Phật Giáo (6 video) (10489 lượt xem)
Không Làm Giặc Quốc Gia (8 video) (27745 lượt xem)
Bác Sĩ Bành Tân (7 video) (12967 lượt xem)
Kinh Bát Đại Nhân Giác (5 video) (7493 lượt xem)
Bát Nhã Tâm Kinh (7 video) (12431 lượt xem)
Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ (7 video) (17909 lượt xem)
Đệ tử quy (40 video) (33956 lượt xem)
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (65 video) (132166 lượt xem)
Bồ Tát Chí Nhạo Kinh (17 video) (20664 lượt xem)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ (154 video) (189418 lượt xem)
Thập Thiện Nghiệp Đạo (80 video) (105436 lượt xem)
Kinh Vô Lượng Thọ (374 video) (496481 lượt xem)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ 4 năm 2014 (30 video) (46636 lượt xem)

 

Video mới nhất

Thống kê lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38


Hôm nayHôm nay : 554

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 178365

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12224655

Các bậc tiền bối mô phạm của Tịnh Độ

Pháp môn Niệm Phật, vốn là bi tâm triệt đễ của Thích Ca Thế Tôn độ chúng sanh; pháp môn này tối giản tiện, tối ổn định, tối cao siêu. Nếu như pháp môn này không thể tu được, vậy thì không cần nói đến pháp khác. Chỗ tốt của pháp môn này, bậc đại học vấn càng nghiên cứu, càng cảm thấy cao thâm; người không biết một chữ, cũng có thể làm đến được. Đáng tiếc người không rõ lý, chỉ đem nó cho là việc của ông già bà lão, thật là quá đổi sai lầm. Mời xem hai vị đại thánh Văn Thù Phổ Hiền trên hội Hoa Nghiêm, đều ở trong Kinh khuyến tu; Mã Minh Long Thụ hai vị Đại Bồ Tát của An Độ, đều có trước luận hoằng dương Tịnh Độ. Cổ đức của Trung Thổ, từ Đại Sư Huệ Viễn mãi đến Đại Sư An Quang, những lịch đại tổ sư này, phần nhiều là trước tu các pháp môn khác về sau quy về Tịnh Độ. Đại Sư Loan Đàm có nhục thân Bồ Tát nổi tiếng, Đại Sư Trí Giả là người truyền đăng Phật, đều hoằng dương Tịnh Độ. Thời cận đại Đại Sư Đế Nhàn của Tông Thiên Thai, Đại Sư Thái Hư của Tông Duy Thức, Đại Sư Hoằng Nhất của Luật Tông, Hư Vân Viên Anh hai vị Đại Sư của Thiền Tông, mỗi vị đều có trước tác, cũng là hoằng dương Tịnh Độ. Các vị cư sĩ nổi tiếng Lô Sơn triều Tần, Bạch Lạc Thiên của triều Đường, Tô Đông Pha Văn Ngạn Bác của triều Tống, Viên Hoằng Đạo của triều Minh, Bàng Xích Mộc Vương Nhân Sơn .v.v của triều Thanh, đều là nhà đại học vấn, họ đều là tức tâm Tịnh Độ, đây là người người đều biết đến. Còn có rất nhiều người, nhất thời không thể nhớ ra hết, cũng không cần phải nêu ra nữa. Hạng như ta tự hỏi : trí huệ, đức năng, so với những thánh hiền trên đây, ai cao ai thấp? Các ngài đều là chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ, còn ta thì ngược lại xem thường; tri kiến như vậy, có thể nói là chính xác chăng?